របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព


 

របាយការណ៍ខាងក្រោមនេះគឺបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាននៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្អែកលើផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី២ និងទី៣។

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៩ ខ្មែរ អង់គ្លេស
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ
ត្រីមាសទី៤
ត្រីមាសទី៣ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី២ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី១ ទាញយក ទាញយក
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៨ ខ្មែរ អង់គ្លេស
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី៤ ទាញយក
ត្រីមាសទី៣ ទាញយក
ត្រីមាសទី២ ទាញយក
ត្រីមាសទី១ ទាញយក
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៧ ខ្មែរ អង់គ្លេស
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី៤ ទាញយក
ត្រីមាសទី៣ ទាញយក
ត្រីមាសទី២ ទាញយក
ត្រីមាសទី១ ទាញយក
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៦ ខ្មែរ អង់គ្លេស
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី៣ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី២ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី១ ទាញយក ទាញយក
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៥ ខ្មែរ អង់គ្លេស
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី៣ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី២ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី១ ទាញយក ទាញយក
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៤ ខ្មែរ អង់គ្លេស
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី៣ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី២ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី១ ទាញយក ទាញយក
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៣ ខ្មែរ អង់គ្លេស

របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធី PFMRP 2013

ទាញយក ទាញយក
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១១ ខ្មែរ អង់គ្លេស
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ មិនមាន មិនមាន
ត្រីមាសទី៣ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី២ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី១ ទាញយក មិនមាន
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១០ ខ្មែរ អង់គ្លេស
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី៣ មិនមាន មិនមាន
ត្រីមាសទី២................. ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី១ ទាញយក ទាញយក
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០០៩ ខ្មែរ អង់គ្លេស
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី៣ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី២ ទាញយក ទាញយក
ត្រីមាសទី១ ទាញយក ទាញយក

 

ជូនចំពោះមន្ត្រីទំនាក់ទនងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង/ស្ថាប័ន និងក្រុមការងារ FMIS។

យើងបានផ្តល់ទម្រង់នៃរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឬរបាយការណ៍ការអនុវត្តរៀងរាល់ត្រីមាស។ សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោមហើយដាក់ស្នើទៅកាន់ : អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

 

Nike sneakers | Men Nike Footwear