របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម


 

គំរោងកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយទុកចិត្តពហុម្ចាស់ជំនួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ចុងឆ្នាំនីមួយៗក្នុងបញ្ជីដូចខាងក្រោម:

លេខរៀង បរិយាយ ឆ្នាំ សំគាល់
របាយការណ៏សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០២០ -ថវិកាទ្រទ្រង់ ២០២០ ទាញយក
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្មឆ្នាំ ២០២០-ADB ២០២០ ទាញយក
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១៩ ទាញយក
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១៨ ទាញយក
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១៧ ទាញយក
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១៦ ទាញយក
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១៥ ទាញយក
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១៤ ទាញយក
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១៣ ទាញយក
១០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១២ ទាញយក
១១ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១១ ទាញយក
១២ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០១០ ទាញយក
១៣ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០០៩ ទាញយក
១៤ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០០៨ ទាញយក
១៥ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០០៧ ទាញយក
១៦ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសវនកម្ម ២០០៦ ទាញយក