ផែនការសកម្មភាពរួមសម្រាប់អង្គភាពក្រោម កសហវ
កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី 3: