លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យា
job
job
job
job
job

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-004-20 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply and Installation of 25 Units of Generator for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០១ មេសា ២០២០
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
S.M.O.N Trading Co., LTD USD 298,560.25
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
C.M.E.S.G Trading Co., LTD $329,798.00 $329,798.00
S.M.O.N Trading Co., LTD $298,560.25 $298,560.25
KSEM Cooporation Co., LTD $329,798.00 $329,798.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
C.M.E.S.G Trading Co., LTD $329,798.00 (C) High price
KSEM Cooporation Co., LTD $329,798.00 (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-011-20 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Printing and Supply of 250 Books of Financial Inspection Manual for GI
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-012-20 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Printing and Supply of 800 Books of Compilation of Laws and Regulation Related to Institutional Functions of Ministry of Economy and Finance for LCS
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៩ មិថុនា ២០២០
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
3Q Color Separation Co., LTD US$10,700
Main Advertising Co., LTD US$57,200
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
LOT-I
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Main Advertising Co., LTD $57,200 $57,200
Graphic Roots Co., LTD $60,800 $60,800
3Q Color Separation Co., LTD $59,200 $59,200
LOT-II
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Main Advertising Co., LTD $11,000 $11,000
Graphic Roots Co., LTD $11,250 $11,250
3Q Color Separation Co., LTD $10,700 $10,700
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
LOT-I
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Graphic Roots Co., LTD $60,800 (C) High price
3Q Color Separation Co., LTD $59,200 (C) High price
LOT-II
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Graphic Roots Co., LTD $11,250 (C) High price
Main Advertising Co., LTD $11,000 (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-007-20 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Printing and Supply of 350 Books of Business Process Streamlining with FMIS Strategic Plan and 350 Books of Change Management Plan for FMWG
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៩ មិថុនា ២០២០
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
3Q Color Separation Co., LTD 17, 515,000 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Kimleng Printing KHR 18, 997, 440 KHR 18, 997, 440
3Q Color Separation Co., LTD KHR 17, 515, 000 KHR 17, 515, 000
Graphic Roots Co., LTD KHR 18, 421, 760 KHR 18, 421, 760
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Kimleng Printing KHR 18, 997, 440 (C) High price
Graphic Roots Co., LTD KHR 18, 421, 760 (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-003-20 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Printing and Supply of 964 Books of Complication of Laws and Legal Regulations Related to Public Procurement for LCS
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០២ មីនា ២០២០
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Main Advertising Co., LTD 215, 261, 200 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Main Advertising Co., LTD KHR 215, 261, 200 KHR 215, 261, 200
SIQ Nature Event Co., LTD USD$ 67, 480 US$ 67,480
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
SIQ Nature Event Co., LTD USD$ 67, 480 (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-003-19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 16 Units Laptop Dell nspiron13.3” 5370, 2 Units of Laptop Microsoft Surface Book 13.5”, 6 Units of Desktop Computer HP 280 G4 PCI MT PC, 17 Units of Printing A4 Black & White HP LaserJet Pro M402dw, 3 Units of HP LaserJet Pro M452dw, 1 Unit of Photocopier Machine Toshiba e-Studio 3018A, 3 Units of Optima Project W402, 1 Units of Scanner HP ScanJet Ent Flow 7000 s3 Sheetfeed, 12 Units of Scanner HP ScanJet Pro 2500 f1 and 1 Unit of Laptop Ultrabook Microsoft Surface Pro 12.3”
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៥ មីនា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Unique Bro Co., Ltd 297,232,600 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Ssi Sun System Intergretion US$ 77,609.40 US$ 77,609.40
Unique Bro Co., Ltd 297,232,600 Riel 297,232,600 Riel
World Tech Cambodia US$ 82,995.00 US$ 82,995.00
Thakral One Company Limited US$ 85,415.00 US$ 85,415.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Ssi Sun System Intergretion US$ 77,609.40 (C) High price
Unique Bro Co., Ltd    
World Tech Cambodia US$ 82,995.00 (C) High price
Thakral One Company Limited US$ 85,415.00 (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-005-19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 12 Units of HP Elite Book x360 1040 G5 Notebook, 3 Units of HP Scan Jet EntFlw7000s3 Sheet-Feed scanner, and 1 Unit of HP Page Wide Enterprice Color 556dn Printer for GSC
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៥ មិថុនា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited 142,041,400 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Unique Bro Co., Ltd 151,626,200.00 Riel 151,626,200.00 Riel
World Tech Cambodia US$ 37,433.00 US$ 37,433.00
Thakral One Company Ltd. 142,041,400 Riel 142,041,400 Riel
InConnext Co., Ltd US$ 36,553.00 US$ 36,553.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Unique Bro Co., Ltd 151,626,200.00 Riel (C) High price
World Tech Cambodia US$ 37,433.00 (C) High price
Thakral One Company Ltd.    
InConnext Co., Ltd US$ 36,553.00 (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-008-19 (Lot I) ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 2 Units of Dell Optiplex 7060 MT, 2 Units of iMac 27” Desktop, 7 Units of Microsoft Surface Intel Core i5 and 1 Unit of Microsoft Surface Pro 6
PFMRP-NS-G-009-19 (Lot II) Supply of 4 Units of Desktop, 8 Units of Laptop and Server Equipment for GS-MEF and GI
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ២១ សីហា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Le-Future Solution Co.,Ltd 108,781,200 Riel (Lot I)
UniqueBro Co., Ltd 45,009,800 Riel (Lot II)
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot I) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot II)
World Tech Cambodia US$ 29,425.00 US$ 12,628.00 US$ 29,425.00 US$ 12,628.00
Unique Bro Co., Ltd 113,201,000 Riel 45,009,800 Riel 113,201,000 Riel 45,009,800 Riel
Le-Future Solution Co., Ltd 108,781,200 Riel 47,197,150 Riel 108,781,200 Riel 47,197,150 Riel
Thakral One Company Limited US$ 27,860.80 US$ 14,795.00 US$ 27,860.80 US$ 14,795.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot I) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot II)
World Tech Cambodia US$ 29,425.00 US$ 12,628.00 (C) High price (C) High price
Unique Bro Co., Ltd 113,201,000 Riel   (C) High price  
Le-Future Solution Co., Ltd   47,197,150 Riel   (C) High price
Thakral One Company Limited US$ 27,860.80 US$ 14,795.00 (C) High price (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-007-19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Printing and Supply of 5000 Books GS-MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ១៧ កក្កដា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
JL Printing House 36,935,200 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Asia Gold Printing US$ 16,250.00 US$ 16,250.00
JL Printing House 36,935,200 Riel 36,935,200 Riel
Graphic Design and Printing US$ 12,750.00 US$ 12,750.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Asia Gold Printing US$ 16,250.00 (C) High price
JL Printing House    
Graphic Design and Printing US$ 12,750.00 (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-004-19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Printing and Supply of 500 Books of Budget in Brief for GDB
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ២៨ មីនា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
3Q Color Separation Co., Ltd 8,621,500 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
KIMLENG PRINTING US$ 2,600.00 US$ 2,600.00
3Q Color Separantion 8,621,500 Riel 8,621,500 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
KIMLENG PRINTING US$ 2,600.00 (C) High price
3Q Color Separantion    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-018-19 (Lot I) ឈ្មោះកិច្ចសន្យា 400 Books to GI
PFMRP-NS-G-018-19 (Lot II) 2000 Books to GDPP
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ១៧ ធ្នូ ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
3Q Color Separation Co., LTD 13,195,000Riel (Lot I)
3Q Color Separation Co., LTD 25,172,000 Riel (Lot II)
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot I) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot II)
3Q Color Separation Co., LTD 13,195,000 Riel 25,172,000 Riel 13,195,000 Riel 25,172,000 Riel
Kimleng Printing US$ 3,470.00 US$ 6,800.00 US$ 3,470.00 US$ 6,800.00
M Printing and Advertising US$ 3,540.00 US$ 7,000.00 US$ 3,540.00 US$ 7,000.00
JL Printing House US$ 3,600.00 US$ 9,000.00 US$ 3,600.00 US$ 9,000.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot I) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot II)
3Q Color Separation Co., LTD        
Kimleng Printing US$ 3,470.00 US$ 6,800.00 (C) High price (C) High price
M Printing and Advertising US$ 3,540.00 US$ 7,000.00 (C) High price (C) High price
JL Printing House US$ 3,600.00 US$ 9,000.00 (C) High price (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-017-19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 90 Units of Laptop and 05 Units of Photocopier for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ១៥ វិច្ឆិកា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Unique Bro Co., Ltd US$ 174,240
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited US$ 174,944 US$ 174,944
World Tech Cambodia US$ 176,132 US$ 176,132
Le-Future Solution Co., Ltd US$ 161,337 US$ 161,337
Unique Bro Co., Ltd US$ 153,296 US$ 153,296
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Thakral One Company Limited US$ 174,944 (C) High price
World Tech Cambodia US$ 176,132 (C) High price 
Le-Future Solution Co., Ltd US$ 161,337 (C) High price
Unique Bro Co., Ltd    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-006-19 (Lot I) ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 2 Units of SUV Vehicle (Mazda CX-9, Model Year 2019, 5 doors, Engine: 2.5 liter, Gasoline) for MEF
PFMRP-NS-G-005-19 (Lot II) Supply of 2 Units of Pick-up Vehicle (Mitsubushi Triton, Model Year 2019, 4 doors, Engine: 2.4 liter, Diesel) to MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៤ មេសា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Le-Future Solution Co.,Ltd 667,366,800 Riel (Lot I)
UniqueBro Co., Ltd 343,285,800 Riel (Lot II)
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot I) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot II)
HGB Auto Co., LTD 667,366,800 Riel US$ 87,998.00 667,366,800 Riel US$ 87,998.00
Mitsu (Cambodia) Co., LTD US$ 127,000.00 343,285,800 Riel US$ 127,000.00 343,285,800 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot I) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot II)
HGB Auto Co., LTD   US$ 87,998.00   (C) High price
Mitsu (Cambodia) Co., LTD US$ 127,000.00   (C) High price  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-014-19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply and Installation of 09 Units of Photocopier and 45 Units of Printer
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៤ ធ្នូ ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Le-Future Solution Co.,Ltd 401,029,200 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃឯកសារដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Le-Future Solution Co., Ltd 401,029,200 Riel 401,029,200 Riel
Unique Bro Co., Ltd 422,136,000 Riel 422,136,000 Riel
InConnext Co., Ltd US$ 114,345 US$ 114,345
Sun System Integration US$ 110,880 US$ 110,880
World Tech Cambodia US$ 109,197 US$ 109,197
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Le-Future Solution Co., Ltd    
Unique Bro Co., Ltd 422,136,000 Riel (C) High price 
InConnext Co., Ltd US$ 114,345 (C) High price
Sun System Integration US$ 110,880 (C) High price
World Tech Cambodia US$ 109,197 (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-006-19 (Lot I) ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 2 Units of SUV Vehicle (Mazda CX-9, Model Year 2019, 5 doors, Engine: 2.5 liter, Gasoline) for MEF
PFMRP-NS-G-005-19 (Lot II) Supply of 2 Units of Pick-up Vehicle (Mitsubushi Triton, Model Year 2019, 4 doors, Engine: 2.4 liter, Diesel) to MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៤ មេសា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Le-Future Solution Co.,Ltd 667,366,800 Riel (Lot I)
UniqueBro Co., Ltd 343,285,800 Riel (Lot II)
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot I) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot II)
HGB Auto Co., LTD 667,366,800 Riel US$ 87,998.00 667,366,800 Riel US$ 87,998.00
Mitsu (Cambodia) Co., LTD US$ 127,000.00 343,285,800 Riel US$ 127,000.00 343,285,800 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot I) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot II)
HGB Auto Co., LTD   US$ 87,998.00   (C) High price
Mitsu (Cambodia) Co., LTD US$ 127,000.00   (C) High price  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-008-19 (Lot I) ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 2 Units of Dell Optiplex 7060 MT, 2 Units of iMac 27” Desktop, 7 Units of Microsoft Surface Intel Core i5 and 1 Unit of Microsoft Surface Pro 6
PFMRP-NS-G-009-19 (Lot II) Supply of 4 Units of Desktop, 8 Units of Laptop and Server Equipment for GS-MEF and GI
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៨ សីហា ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Le-Future Solution Co.,Ltd 108,781,200 Riel (Lot I)
UniqueBro Co., Ltd 45,009,800 Riel (Lot II)
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot I) តម្លៃចុងក្រោយ (Lot II)
World Tech Cambodia US$ 29,425.00 US$ 12,628.00 US$ 29,425.00 US$ 12,628.00
Unique Bro Co., Ltd 113,201,000 Riel 45,009,800 Riel 113,201,000 Riel 45,009,800 Riel
Le-Future Solution Co., Ltd 108,781,200 Riel 47,197,150 Riel 108,781,200 Riel 47,197,150 Riel
Thakral One Company Limited US$ 27,860.80 US$ 14,795.00 US$ 27,860.80 US$ 14,795.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot I) តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ (Lot II) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot I) មូលហេតុបដិសេដ្ឋ (Lot II)
World Tech Cambodia US$ 29,425.00 US$ 12,628.00 (C) High price (C) High price
Unique Bro Co., Ltd 113,201,000 Riel   (C) High price  
Le-Future Solution Co., Ltd   47,197,150 Riel   (C) High price
Thakral One Company Limited US$ 27,860.80 US$ 14,795.00 (C) High price (C) High price-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP/NCB-003/19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 04 Units of Vehicle for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា 28-March-2019
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
HGB Audo Co., Ltd USD166,800,000 (Lot I)
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd USD 85,000.00 (Lot II)
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
HGB Auto Co., Ltd (Lot I): USD166,800,000 USD166,800,000
HGB Auto Co., Ltd (Lot II): USD87,998.00 USD 87,998.00
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd (Lot I): USD127,000,000 USD127,000,000
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd (Lot II): USD85,800.00 USD 85,000.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
HGB Auto Co., Ltd (Lot II): USD87,998.00 C
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd (Lot I): USD127,000,000 NC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា PFMRP-NS-G-001-19 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply and installation of Computer Equipment for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ២៥ កុម្ភះ ២០១៩
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd 297,232,600 Riel
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd 297,232,600.00 Riel 297,232,600.00 Riel
Thakral One Company Limited $85,415.00 $85,415.00
Sun System Integration $77,609.00 $77,609.00
Worl Tech Cambodia $82,995.00 $82,995.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Thakral One Company Limited $85,415.00 C
Sun System Integration $77,609.00 NC
World Tech Cambodia $82,995.00 NC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង: កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា: ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា: PFMMP-GSC-009-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា: Supply of Supply of 2 Units of Project Screen, 250 Units of Power Bank, 1 Set of Camera Equipment, 1 Set of Sound Equipment and 1 Set of Drone for ITD
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម National Shopping (NS) ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ៧ មិថុនា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited $17,006.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវបានវាយតម្លៃ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd $16,115.00 $16,115.00
Campura Triangulum Corporation $17,006.00 $17,006.00
T.O Group Co., Ltd $17,600.00 $17,600.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
UniqueBro Co., Ltd $16,115.00 មិនត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ
T.O Group Co., Ltd $17,600.00 មិនត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង: កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រភពថវិកា: ថវិកាគាំទ្រ
លេខកិច្ចសន្យា: PFMMP-GSC-010-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា: Supply of Supply of 40 Units of Desktop, 39 Units of Laptop, 2 Units of Scanner, 1 Unit of Photocopier, 10 Units of Printer B/W and 2 Units of Color Printer for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម National Shopping (NS) ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ៧ មិថុនា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited $54,197.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវបានវាយតម្លៃ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 $63,926.00
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 $54,201.00
Thakral One Company Limited $54,197.00 $54,197.00
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00 Riel 239,171,130.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 មិនមាន  Bid Securing Declaration
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 មិនត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការ
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-GSC-009-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of Server Equipment’s for GDNT
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ចុះកិច្ចសន្យា ១៨ ឧសភា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Thakral One Company Limited Riel 54,197.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 $63,926.00
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 $54,201.00
Thakral One Company Limited $54,197.00 $54,197.00
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00 Riel 239,171,130.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
UniqueBro Co., Ltd $63,926.00 No Bid Securing Declaration
Campura Triangulum Corporation $54,201.00 Non-Compliance
PTC Computer Co., Ltd Riel 239,171,130.00  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-GSC-001-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of Server Equipment’s for GDNT
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០២ កុម្ភះ ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
NRDC Trading Co., Ltd US$32,500.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
A&A Auto Group C., Ltd $28,500.00 $28,500.00
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd. $39,200.00 $39,200.00
Toyota (Cambodia) Co., Ltd $37,500.00 $37,500.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
A&A Auto Group C., Ltd $28,500.00 Non-Compliance
Toyota (Cambodia) Co., Ltd $37,500.00 Non-Compliance-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-GSC-002-17 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of Server Equipment’s for GDNT
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ០៣​ ឧសភា ២០១៧
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd US$39,200.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd. $39,200.00 $39,200.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-NS-G-007-16 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of Server Equipment’s for GDNT
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ២៨ ធ្នូ ២០១៦
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
NRDC Trading Co., Ltd US$36,936.90
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Campura Triangulum Corporation $43,777.00 $43,777.00
Envisioning Co., Ltd $47,742.48 $47,742.48
Neeka Limited $51,128.00 $51,128.00
NRDC Trading Co., Ltd $36,936.90 $36,936.90
InConnext $60,720.00 $60,720.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
Campura Triangulum Corporation $43,777.00 NC
Envisioning Co., Ltd $47,742.48 NC
Neeka Limited $51,128.00 C
NRDC Trading Co., Ltd $36,936.90 C
InConnext $60,720.00 NC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-NCB-001-16 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 4 Units of SUV Vehicles for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ១២ សីហា ២០១៦
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Neeka Limited US$130,000.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
United Auto Trading Co., Ltd $168,000.00 $168,000.00
A&A Group Co., Ltd $112,000.00 $112,000.00
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd $130,000.00 $130,000.00
RMA (Cambodia) Co., Ltd $136,000.00 $136,000.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
United Auto Trading Co., Ltd $168,000.00 C (high price)
A&A Group Co., Ltd $112,000.00 NC
Mitsu (Cambodia) Co., Ltd $130,000.00 C
RMA (Cambodia) Co., Ltd $136,000.00 C (high price)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

តារាងសង្ខេបប្រគល់កិច្ចសន្យាទំនិញ

ឈ្មោះគម្រោង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំណត់សំគាល់គម្រោង Trust Fund No. TF015434
លេខកិច្ចសន្យា PFMMP-NS-G-004-16 ឈ្មោះកិច្ចសន្យា Supply of 9 Units of Desktop, 5 Units of Laptop, 1 Unit of Projector, 1 Unit of Printer and 1 Unit of Digital Camera for MEF
នីតិវិធីលទ្ធកម្ម ហាងលក់ទំនិញក្នុងស្រុក ថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា ២៣ កញ្ញា ២០១៦
អ្នកដេញថ្លៃដែលទទួលបានកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃដេញថ្លៃចុងក្រោយ
Neeka Limited US$19,767.00
អ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ តម្លៃចុងក្រោយ
PTC Computer Co., Ltd $18,689.00 $18,689.00
Campura Triangulum Corporation $20,893.00 $20,893.00
Envisioning Co., Ltd $23,095.00 $23,095.00
Neeka Limited $19,767.00 $19,767.00
NRDC Trading Co., Ltd $17,691.30 $17,691.30
អ្នកដេញថ្លៃដែលមិនបានទទួលកិច្ចសន្យា
ឈ្មោះ តម្លៃនៅពេលបើកឯកសារដេញថ្លៃ មូលហេតុបដិសេដ្ឋ
PTC Computer Co., Ltd $18,689.00 NC
Campura Triangulum Corporation $20,893.00 NC
Envisioning Co., Ltd $23,095.00 NC
Neeka Limited $19,767.00 C
NRDC Trading Co., Ltd $17,691.30 NC
PTC Computer Co., Ltd $18,689.00 NC