លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ៣១ កក្កដា ២០១៧


 

ទាញយកឯកសារ

កិច្ចប្រជុំអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត​ថវិកាពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៧ និង ផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជ្រាបការយលើដឹងអំពីគោលកាណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងនីតិវិធីលទ្ធកម្មក្រោមកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ


job

job

job

Running Sneakers Store | Nike News