សុន្ទរកថា


 

២០០៦
សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០០៦ PFMRP ទាញយក
សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំPFMRP ២០០៦ ទាញយក
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ PFMRP ២០០៦ (១៧-មីនា-២០០៦) អង់គ្លេស ទាញយក
សុន្ទរកថាបើករបស់ ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ PFMRP ២០០៦ (១៧-មីនា-២០០៦) អង់គ្លេស ទាញយក
សុន្ទរកថាបើករបស់ IMF ក្នុងការត្រៀមរៀបចំពិនិត្យឡើងវិញ យុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំរបស់​ PFMRP (១៧-មីនា-២០០៦) ទាញយក
សុន្ទរកថាបើករបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទាញយក
សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហង់ ជួនណារ៉ុន ទាញយក
សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ប៊ុន​ សំ ទាញយក
២០១៥
សុន្ទរកថាបើករបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ PFMRP ២០១៥ ទាញយក
សុន្ទរកថាបើករបស់ ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ PFMRP ២០១៥ ទាញយក
សុន្ទរកថាបើករបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំPFMRP ២០១៥ ទាញយក
សុន្ទរកថាបិទរបស់ ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ PFMRP ២០១៥ ទាញយក
សុន្ទរកថាបិទរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំPFMRP ២០១៥ ទាញយក
សុន្ទរកថាសំរាប់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី នៅវេទិកាសាធារណៈ (ភាសាខ្មែរ) ទាញយក
២០១៦ សុន្ទរកថាបើករបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជន ចំពោះ PFMRP ទាញយក
សុន្ទរកថាបើករបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យទេសរដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ទាញយក
Sport media | Nike SB and Parra have teamed up for Tokyo 2021 , Fitforhealth