សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន


 

២០១៥
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី PEFA ២០១៥ ទាញយក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសិក្ខាសាលាលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹងរបស់យុវជន ទាញយក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសិក្ខាសាលាលើបទពិសោធន៍ការងារ នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ទាញយក
២០១៦
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ PFMTWG ២០១៥ ទាញយក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកអោយដំណើរការ CAP3 ២១ មីនា ២០១៦ ទាញយក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ហិរញ្ញប្បទានរវាង RGC-EU-SIDA ២៣ មិថុនា ២០១៦ ទាញយក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី SM EU ១១ សីហា ២០១៦ ទាញយក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំរបស់ PFMSC និង TWG លើរបាយការណ៍ PFM ត្រីមាសទី១ និងទី២ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅថ្ងៃទី ២៧ កញ្ញា ២០១៦ ទាញយក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំនៃ PFMSC & TWG លើរបាយការណ៍ Q3 ២០១៦ នៅថ្ងៃទី ១៣​ ធ្នូ ២០១៦ ទាញយក
Nike Sneakers Store | NIKE RUNNING SALE