ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ


 

២០១៨
ថវិកាជាតិឆ្នាំ ២០១៨ (ភាសាខ្មែរ) មើលវីដេអូ
២០១៦
ការបើកអោយដំណើរការ CAP3 ២០១៦ មើលវីដេអូ
កិច្ចប្រជុំ PFM ត្រីមាសទី៣ ២០១៦ មើលវីដេអូ
បទសម្ភាសន៍ PFM មើលវីដេអូ
២០១៥
កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ PFM ២០១៥ មើលវីដេអូ
ការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិត មើលវីដេអូ

 

 

 

 

latest Nike Sneakers | nike air presto navy blue women shoes sale 2 heel , Nike Air Force 1 , Sneakers , Perthenergy STORE