ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ


 

២០១៨
ថវិកាជាតិឆ្នាំ ២០១៨ (ភាសាខ្មែរ) មើលវីដេអូ
២០១៦
ការបើកអោយដំណើរការ CAP3 ២០១៦ មើលវីដេអូ
កិច្ចប្រជុំ PFM ត្រីមាសទី៣ ២០១៦ មើលវីដេអូ
បទសម្ភាសន៍ PFM មើលវីដេអូ
២០១៥
កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ PFM ២០១៥ មើលវីដេអូ
ការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិត មើលវីដេអូ