ឯកសារច្បាប់


 

២០០៤
ប្រកាស PFMRC ២៨ កក្កដា ២០០៤ លេខ ២១៨ កសហវ ទាញយក
២០០៧
សេចក្តីសំរេចស្តីពីការបង្កើត អ.គ.ហ ទាញយក
២០០៨
ច្បាប់ថវិកា ២០០៨ ទាញយក
ប្រកាសស្តីពីការលើកកម្ពស់តួនាទីថ្មីរបស់ប្រធាន PFMSC ទាញយក
ប្រកាស ០៨ តុលា ២០០៨ លេខ ១០០១ កសហវ ទាញយក
ប្រកាស ១៩ កុម្ភះ ២០០៨ លេខ ១២២ កសហវ ទាញយក
ប្រកាស ១៩ កុម្ភះ ២០០៨ លេខ ១២០ កសហវ ទាញយក
២០០៩ ប្រកាស ០៥ មីនា ២០០៩ លេខ ២១៩ កសហវ ទាញយក
២០១៣
ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រតិបត្តិនៃការរៀបចំថវិកា ទាញយក
យុទ្ធសាស្ត្រថវិកា ២០១៣-២០២០ ទាញយក
ប្រកាសលេខ ១៨៩ លេខកូដថវិកាថ្មីជាមួយឧបសម្ព័ន្ធចុងក្រោយ (២២-០២-១៣) ទាញយក
ប្រកាសលេខ ២១១ លើប្លង់គណនេយ្យជាមួយឧបសម្ព័ន្ធចុងក្រោយ (០៤-០៣-១៣) ទាញយក
ប្រកាសលេខ ៧២០ ថវិកា ២៥-០៧-២០១៣ ទាញយក
ប្រកាស GDSNAS-កសហវ-លេខ ១៣០៩ ០៥​ ធ្នូ ២០១៣ ទាញយក
ប្រកាសលេខ ១៥០០ ២៥​ ធ្នូ ២០១៣ ទាញយក
ប្រកាសលេខ ២១១ លើប្លង់គណនេយ្យ ០៤ មីនា ២០១៣ ជាមួយឧបសម្ព័ន្ធចុងក្រោយ ទាញយក
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦៨ ០៦ សីហា ២០១៣ ទាញយក
អនុក្រឹត្យលេខ ៤២៦ បក ១៩ មិថុនា ២០១៣ ទាញយក
២០១៤
ប្រកាសលេខ ១៩១១ កសហវ ៣១ ធ្នូ ២០១៤ ទាញយក
ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីពេញលេញ ០២ មករា ២០១៤ ទាញយក
ប្រកាសស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ទាញយក
ប្រកាស PFM-MEF លេខ​ ២២៣ ០៥ កុម្ភះ ២០១៤ ទាញយក
អនុក្រឹត្យ PFM-MEF លេខ​ ២៣ ១៧ មករា ២០១៤ ទាញយក
អនុក្រឹត្យ PFM-MEF លេខ​ ២៤ ១៧ មករា ២០១៤ ទាញយក
២០១៥
សារាចរ​ ០០៦ ២៩-មេសា-២០១៥ ទាញយក
សារាចរ​ ០៩ លើ PFM M&E ០៩-ធ្នូ-២០១៥ ទាញយក
ប្រកាស កសហវ លេខ ២៤២ ២៧-កុម្ភះ-២០១៥ ទាញយក
បេសកកម្មថ្នាក់ក្រោមជាតិ លេខ ៨៣០ ១៧-កក្កដា-២០១៥ ទាញយក
២០១៦ ប្រកាសលេខ ០៤៨ ២៥-មេសា-២០១៦ ទាញយក
២០២៣ សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៤ (២៧ តុលា ២០២៣) ទាញយក

Adidas footwear | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%