កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា ២០១៣-២០២០


 

ទស្សនាទានស្តីអំពីទិសដៅយុត្តិសាស្រ្តនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា ២០១៣ - ២០២០

មាតិកា

១. សេចក្តីផ្តើម

២. ក្របខ័ណ្ឌនៃប្រព័ន្ធថវិកាជាតិឆ្នាំ ២០២០

២.១. ប្រព៍ន្ធថវិកាជាតិឆ្នាំ២០២០

២.២. ប្រព័ន្ធថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

៣. ទិសដៅ និងយុទ្ធសាស្រ្តឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០២០

៣.១. ទិសដៅកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាថ្នាក់ជាតិ ២០០៣-២០២០

៣.២. យុទ្ធសាស្រ្តឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធថវិកាថ្នាក់ជាតិ ២០២០

៤. លទ្ធផល និងបទពិសោធន៍កំណែទម្រង់ថវិកា

៤.១. លទ្ធផលកំណែទម្រង់ថវិកាកន្លងមក

៤.២. បទពិសោធន៍កំណែទម្រង់ថវិកាកន្លងមក

៥. បណ្តាកត្តាកំណត់ជោកជ័យនៃកំណែទម្រង់

៦. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សម្រាប់ឯកសារពេញលេញសូម ទាញយកទីនេះ.

Running sports | Air Jordan 1 Bandana Release Date - Air Jordan 1 High OG "Paisley" Releasing Spring 2021