ទំនាក់ទំនង
សូមសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំ:

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ)
ការិយាល័យស្ថិតនៅក្នុង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

ទូរស័ព្ធ: (+៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៧៩១
អ៊ីម៉េល: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ: www.pfm.gov.kh

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរអាចទាក់ទង់មកកាន់ផ្នែកនីមួយៗរបស់យើងបានតាមរយៈតារាងខាងក្រោម:

បញ្ហាទូទៅ / រដ្ឋបាល មន្ត្រីរដ្ឋបាល (+៨៥៥) ៨៥ ៧៧៧ ៩២០ Ext: ០២៩ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
លទ្ធកម្ម / ទំនិញ & សេវា មន្ត្រីលទ្ធកម្ម (+៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៧៩១ Ext: ០៣១ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ (+៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៧៩១ Ext: ០២៧ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ប្រសិនបើអ្នកមានមតិយោបល់ឬការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹង កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ កញ្ញា កែវ ម៉ូលីកា អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។