ទំនិញ /សំភារៈ


អត្រាសម្រាប់លទ្ធកម្មទំនិញ (Goods) ត្រូវបានកំណត់តាមតម្លៃប៉ាន់ស្មានទៅតាមអត្រាទីផ្សារ។ អ.គ.ហ អាចកំណត់អត្រា មានតែទៅលើទំនិញណាដែលធ្លាប់ធ្វើលទ្ធកម្មញឹកញាប់ ហើយអត្រារបស់ទំនិញនោះមានការប្រែប្រួលតិចតួច។ សម្រាប់និញដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម គឺគិតទៅតាមតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្តែង ហើយក៏មិនកំណត់ជាក់លាក់ថាមិនឲ្យខុសពី អត្រាខាងក្រោម ដែរ។ ក្នុងន័យនេះ អត្រាតម្លៃអាចប្រើប្រួលទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង និងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដែលស្នើដោយអង្គភាពអនុវត្តគម្រោង។ល.រ ប្រភេទចំណាយ អត្រា (រួមបញ្ជូលតម្លៃពន្ធ) អនុគណនី
Desktop ៣,២០០,០០០ - ៨,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
Laptop ៣,២០០,០០០ - ៤,៨០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
Printer, A4, Black and White ១,២០០,០០០ - ៤,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
Printer, A4, Color ២,០០០,០០០ - ៤,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
Printer, A3, Black and White ៣,២០០,០០០ - ៨,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
Printer, A3, Black and White ៤,០០០,០០០ - ១០,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
Photocopier ១២,០០០,០០០ - ៤០,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
Scanner ១,២០០,០០០ - ៣,៦០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
Projector ៤,០០០,០០០ - ១០,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
១០ Camera Digital ៤,០០០,០០០ - ១០,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
១១ Server (1 Set included hard disk, rack, UPS etc) ២០,០០០,០០០ - ៨០,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
១២ រថយន្តប្រភេទ Pickup (មានពន្ធ) <= ២២០,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥៤
១៣ រថយន្តប្រភេទ SUV (មានពន្ធ) <= ២៨០,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
១៤ រថយន្តប្រភេទ VANN (មានពន្ធ) <= ១៤០,០០០,០០០រៀល/គ្រឿង ៦០០៥១
១៥ បោះពុម្ពសៀវភៅ >= ៤,០០០,០០០ ក្នុ្ងង១កញ្ចប់ ៦០០២២Nike footwear | Nike Air Force 1 Low UV Reactive Swoosh - DA8301-101