ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សិក្ខាសាលាក្នុងស្រុក


 

តារាងតម្លៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស

ថ្លៃធ្វើដំណើរ ប្រាក់ហោប៉ៅ និងប្រាក់ស្នាក់នៅសំរាប់សិក្ខាកាមចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា

សំរាប់សិក្ខាកាមមកពីខេត្តទៅភ្នំពេញ និងពីភ្នំពេញទៅខេត្ត

 

ល.រ ឈ្មោះខេត្ត ថ្លៃដំណើរទៅមក
(ខេត្ត-ភ្នំពេញ-ខេត្ត)
ប្រាក់ហូបចុកនិងប្រាក់
ហោប៉ៅ
(នាក់/ថ្ងៃ)
ប្រាក់ស្នាក់នៅ
(នាក់/យប់)
កំពង់ចាម 56,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
ត្បូងឃ្មុំ 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
ព្រៃវែង 72,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
ស្ទឹងត្រែង 104,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
រតនៈគិរី 184,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
មណ្ឌលគិរី 160,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
ក្រចេះ 88,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
កំពង់ឆ្នាំង 48,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
កណ្តាល* 32,000រៀល 56,000រៀល -
១០ ព្រៈសីហនុ 72,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១១ កំពង់ស្ពឺ 40,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១២ តាកែវ ​​ 40,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៣ កំពត 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៤ កោះកុង 120,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៥ កែប 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៦ សៀមរាប 80,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៧ បាត់ដំបង 80,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៨ ព្រះវិហារ 184,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៩ បន្ទាយមានជ័យ 96,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២០ កំពង់ធំ 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២១ ឧត្តរមានជ័យ 208,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២២

ប៉ៃលិន

176,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២៣ ពោធិសាត់ 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២៤ ស្វាយរៀង 80,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២៥ រាជធានីភ្នំពេញ 0 0 0
២,២២០,០០០រៀល ១,៣៤៤,០០០រៀល ១,៨៤០,០០០រៀល

 

 

ចំណាំ:

១). កម្មវិធីនេះមិនផ្តល់ការចំណាយស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់អ្នកដែលមកពីខេត្ដកណ្តាលទៅភ្នំពេញនិងអនុវ៉េស

២). ប្រាក់បេសកម្មគឺស្របទៅនឹងអនុក្រឹត្យលេខ 226 នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 22 កក្កដា 14

៣). មិនតម្រូវឱ្យដាក់វិក័យបត្រសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនទេ

៤). ហត្ថលេខារបស់អ្នកចូលរួមសម្រាប់ការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូន ប្រាក់បេសកម្ម ត្រូវបានទាមទារ។