ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រង


 

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

 

រចនាសម្ព័ន្ធនៃយន្តការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRSC)មានដូចខាងក្រោម:

 

  • គណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់ PFMR ដឹកនាំដោយទេសរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។សមាជិករបស់ PFMRSC មកពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ។ PFMRSC នេះគឺជាវេទិការកម្រិតបច្ចេកទេសខ្ពស់មួយដើម្បីតាមដាននិងសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់។
  • គណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (MEFRC) ដែលដឹកនាំដោយទេសរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលក្នុងនោះរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការជាអគ្គនាយកគឺជាសមាជិក។
  • ក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRWG) នៅគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋលេខាធិការ /រដ្ឋលេខាធិការដែលជាសមាជិកនៃ PFMSC សមាជិកនៃ PFMRWG នេះគួរតែយ៉ាងហោចណាស់ជាអនុប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬគណនេយ្យ។
  • អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់ PFMR (GSC) ដែលបំរើទាំង PFMSC និង MEFRC ព្រមទាំងគាំទ្រនិងជួយដល់អគ្គនាយកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិង PFMRWGs GSC ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេស (ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍)និងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវ PFM, បញ្ហា PFM, កិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាននិងរបាយការណ៍ PFMប្រចាំត្រីមាសនិងប្រចាំឆ្នាំ។


ដ្យាក្រាម: រចនាសម្ព័ន្ធនៃយន្តការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលនៃ PFMRP

 

 

 

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike Air Force 1 LX UV Reactive Multi – alle Release-Infos , Snaidero-usa