ព្រឹត្តការណ៍ និង​ សុន្ទរកថា

 


 • កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០២១នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដំណាក់កាលទី៣ បូក២

  អានបន្ត
  ២៣ មីនា ២០២២

 • វិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

  អានបន្ត
  ២២ មីនា ២០២២

 • កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

  អានបន្ត
  ០៧ មីនា ២០២២

 • កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

  អានបន្ត
  ០១ មីនា ២០២២
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

 

 

 

 

កន្លែងទាញយកឯកសារ

 1. ទំព័រ
     
   កិច្ចប្រជុំប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២១ កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  វិបស្សនាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគេហទំព័ររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី ខេត្ត និងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការវិភាគ SWOT នៅរាជធានី ខេត្ត
 សិក្ខាសាលាស្តីពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ  កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  សិក្ខាសាលាចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីពីការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី
 សិក្ខាសាលា ២៤ ធ្នូ ២០២១  ទម្រង់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងឆ្នាំ២០២១  កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស
 "ការផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាល"  សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ថវិកាយែនឌ័រ  សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីលទ្ធផលរបាយការណ៍វាយតម្លៃចំណាយសាធារណៈនិងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ ២០២១
 សិក្ខាសាលាស្ដីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការវិភាគ SWOT និងការរៀបចំគេហទំព័ររបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសារាចរ ០០៦  សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធី "ជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទខ្ទប់"
 របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តសូចនាករតាមដានរួមគ្នាឆ្នាំ២០១៩‍‍‍~២០២០។  សារាចរណែនាំស្តីពី”ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាឆ្នាំ ២០២២-២០២៤”។  សារាចរណែនាំស្តីពី”ការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១”
 គោលការណ៍ណែនាំបន្ថែមស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០២១  សង្ខេបថវិកានៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០២១  កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៨ កុម្ភះ ២០២១
 កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ក្រុមការងារបច្ចេកទេស TWG ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩  វគ្គបណ្តុះបណ្តាល PEFA ១៩ ដល់ ២១ សីហា ២០១៩  កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
 កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស TWG, ០៤ តុលា ២០១៨  កិច្ចប្រជុំ PFM Q1&Q2 ០៣ សីហា ២០១៨  សិក្ខាសាលា ស្តីពី បុព្វហេតុ សមិទ្ធផល និងទស្សនវិស័យ នៃការងារកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
 រូបភាពនៃកិច្ចប្រជុំ PEMNA ០២ ដល់ ០៤​ មេសា ២០១៨  កិច្ចប្រជុំ PEMNA ០៣ មេសា ២០១៨  កិច្ចប្រជុំ PEMNA ០២ មេសា ២០១៨
 កិច្ចប្រជុំ ០៤ មេសា ២០១៨  កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៦  ០១កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៣ ធ្នូ ២៦
 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលា ភូមិន្ទរដ្ឋបាល ១១ វិច្ឆិកា ២០១៦  លក្ខន្តិកៈសមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការ  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ២២ វិច្ឆិកា ២០១៦
 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា ២០១៧  ចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រ ១៧ មិថុនា ២០១៦  កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២៧ កញ្ញា ២០១៦
 ព្រឹត្តិបត្រកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៦  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ០៤ វិច្ឆិកា ២០១៦  កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៩ កញ្ញា ២០១៦
 សេចក្តីសង្ខេបលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងការវាយតម្លៃការអនុវត្ថថវិកា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥  របាយការណ៍វាយតម្លៃលើការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ២០១៦  កិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៨ សីហា ២០១៦
 របាយការណ៍ស្តីពីការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ អ.គ.ហ ២០១៥  កិច្ចប្រជុំការកែទម្រង់ថវិកា ២០១៣-២០២០  ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០១៦
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបណ្តោះអាសន្ន ត្រីមាសទី៤ ២០១៥  កិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៨ មេសា ២០១៦  កិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៣ មីនា ២០១៦
 ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ការកែទម្រង់ថវិកា ២០១៣-២០២០  ពិធីបើកការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៣ និងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
next
prev

លិខិតអញ្ជើញ


 លិខិតអញ្ជើញវិបស្បនាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២២ មីនា ២០២២ និង ២៣ មីនា ២០២២ ​  លិខិតអញ្ជើញកិច្ចប្រជុំ ០៧ មីនា ២០២២
 លិខិតអញ្ជើញកិច្ចប្រជុំ ០១ មីនា ២០២២  លិខិតអញ្ជើញសិក្ខាសាលា ០៩ កុម្ភៈ ២០២២  លិខិតអញ្ជើញសិក្ខាសាលា ០៧ កុម្ភៈ ២០២២
 លិខិតអញ្ជើញសិក្ខាសាលា ២៥ មករា ២០២២  លិខិតអញ្ជើញសិក្ខាសាលា ០៦ មករា ២០២២  លិខិតអញ្ជើញកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស ០៤ តុលា ២០២១
 លិខិតអញ្ជើញសិក្ខាសាលាថវិកាយេនឌ័រ ៣០ សីហា ២០២១​ ដល់ ០១ កញ្ញា ២០២១  លិខិតអញ្ជើញ កិច្ចប្រជុំ​ PFMRC 23 សីហា ២០២១  លិខិតអញ្ជើញកិច្ចប្រជុំ PFMRC ១៨ កុម្ភៈ ២០២១
 លិខិតអញ្ជើញកិច្ចប្រជុំ PEPA ១៣ កុម្ភៈ ២០២០  លិខិតអញ្ជើញ ២៩ ឧសភា ២០១៩  លិខិតអញ្ជើញ ០៤ តុលា ២០១៨
 លិខិតអញ្ជើញ ២៨ សីហា ២០១៨  លិខិតអញ្ជើញ ០៧ មិថុនា ២០១៨  លិខិតអញ្ជើញ PEMNA ០២ ដល់ ០៤ មេសា ២០១៨
 លិខិតអញ្ជើញ ២០ មេសា ២០១៨  លិខិតអញ្ជើញ ២៦ កញ្ញា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ១៤ ដល់ ១៥ កញ្ញា ២០១៧
 លិខិតអញ្ជើញ ១១ កញ្ញា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ២៣ សីហា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ២៨​ ដល់ ០១ កញ្ញា ២០១៧
 លិខិតអញ្ជើញ ០១ សីហា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ៣១ កក្កដា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ៣១ ឧសភា ២០១៦
 លិខិតអញ្ជើញ​ ២១​ ដល់ ២២ មីនា ២០១៦  លិខិតអញ្ជើញ ០៣ មីនា ២០១៦  លិខិតអញ្ជើញ ២៤ កុម្ភះ ២០១៦
 លិខិតអញ្ជើញ ១៨ មករា ២០១៦  លិខិតអញ្ជើញ ២៣ ធ្នូ ២០១៥  • លិខិតអញ្ជើញ ១៧ ធ្នូ ២០១៧

ការបោះពុម្ភផ្សាយ

 

  

ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍របស់យើង

World Bank European Union partner partner partner partner partner partner partner