កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ


 

ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី៣ សម្រាប់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Slide Presentation

3rd_LMs_Meeting_Capacity.rar

CAP3Presentation200415.pdf

If you have problem reading the slide presentation, please download the fonts here.