វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងស្រុកនឹងសិក្ខាសាលា


ជាទូទៅក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលា វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងកិច្ចប្រជុំក្នុងប្រទេស ប្រភេទចំណាយដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោម ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការគណនាថវិកាប៉ាន់ប្រមាណ សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ។ អ្នករៀបចំថវិកាគួរដកស្រង់យកតែមុខចំណាយណាដែលចាំបាច់ និងស្របតាមចារឹកលក្ខណៈសកម្មភាពដែលស្នើឡើងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ គណនាតម្លៃ។

 

តារាងទី១៖ តារាងតម្លៃសម្រាប់រៀបចំសិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស

 

ល.រ ប្រភេទចំណាយ អត្រា អនុគណនី សម្គាល់
កញ្ចប់សេវាបណ្តុះបណ្តាល
(រួមមាន៖ បន្ទប់ប្រជុំ អាហារសម្រន់២ពេល និងអាហារថ្ងៃត្រង់១ពេល)
100,000រៀល/នាក់/ថ្ងៃ ៦១១០៣ សកម្មភាពដែលធ្វើនៅសណ្ឋាគារ ត្រូវប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់របស់គម្រោង (Project Corporate Agreement)
កញ្ចប់សេវាបណ្តុះបណ្តាល
(រួមមាន៖ បន្ទប់ប្រជុំ អាហារសម្រន់១ពេល និងអាហារថ្ងៃត្រង់១ពេល)
80,000រៀល/នាក់/ថ្ងៃ
កញ្ចប់សេវាបណ្តុះបណ្តាល
(រួមមាន៖ បន្ទប់ប្រជុំ អាហារសម្រន់១ពេល)
70,000រៀល/នាក់/ថ្ងៃ
អាហារសម្រន់ 8,000រៀល/ពេល/នាក់ ៦១១០៣

-សម្រាប់សកម្មភាពដែលធ្វើនៅ

ស្ថាប័នរដ្ឋ

-អាហារសម្រន់អាចផ្តល់ជូន២ដងបើប្រជុំធ្វើមួយថ្ងៃពេញ

-មិនប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាផ្គត់ ផ្គង់

អាហារថ្ងៃត្រង់ 28,000រៀល/ពេល/នាក់

ថ្លៃជួលស្ថាប័នរដ្ឋជាកន្លែងប្រជុំ

ពុំផ្តល់ជូនទេ

ថតចម្លងឯកសារពណ៌ស ខ្មៅ-ម្ខាង

ថតចម្លងឯកសារពណ៌ស ខ្មៅ-សងខាង

ថតចម្លងឯកសារពណ៌ធម្មជាតិ-ម្ខាង

ថតចម្លងឯកសារពណ៌ធម្មជាតិ-សងខាង

ថ្លៃចោះដាក់កង/ធ្វើជាសៀវភៅ ៥០-១០០ទំព័រ

ថ្លៃចោះដាក់កង/ធ្វើជាសៀវភៅ ១០០-២៥០ទំព័រ

70-90 រៀល/ទំព័រ

100-120រៀល/ទំព័រ

1500-2000រៀល/ទំព័រ

3000-4000រៀល/ទំព័រ

2000-3000រៀល/ទំព័រ

3000-4000រៀល/ទំព័រ

៦១១០៣ ត្រូវប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់
សម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល (សៀវភៅ ប៊ិច ក្រូណូ) 8,000-20,000រៀល/នាក់ ៦១១០៣

-ការគណនាថ្លៃត្រូវគិតតែមួយដង ដោយមិនគុណនឹងចំនួនថ្ងៃដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាព

-ត្រូវប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់

សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់

540,000រៀល/ពេល

1,080,000រៀល/ថ្ងៃ

៦១១០៣ ត្រូវប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់

សេវាបកប្រែឯកសារ

-ភាសារខែ្មរ-អង់គ្លេស

-ភាសារអង់គ្លេស-ខ្មែរ

-បទបង្ហាញ (ខ្មែរឬអង់គ្លេស)

40,000រៀល/ទំព័រ

40,000រៀល/ទំព័រ

24,000រៀល/2 Slide

៦១១០៣ ត្រូវប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់
Backdrop 400,000-1,000,00រៀល ៦១១០៣ ខុសៗគ្នាទៅតាមទំហំ
ប្រាក់បេសកកម្ម - ប្រាក់ហូបចុកនិងប្រាក់ហោប៉ៅ 56,000រៀល/ថ្ងៃ ៦១១២២

-អត្រានេះត្រូវផ្តល់ជូនដូចៗគ្នាដោយមិនបែងចែកតួនាទី

-អ.គ.ហ នឹងជូនដំណឹងបន្ថែមប្រសិនបើមានការកែប្រែ

ប្រាក់បេសកកម្ម - ប្រាក់ស្នាក់នៅ 80,000រៀល/យប់ ៦១១២៣
ប្រាក់បេសកកម្ម - សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ ដូចក្នុងតារាងទី២ ៦១១២១