ទំនិញ/សំភារៈ


អត្រាសម្រាប់លទ្ធកម្មទំនិញ (Goods) ត្រូវបានកំណត់តាមតម្លៃប៉ាន់ស្មានទៅតាមអត្រាទីផ្សារ។ អ.គ.ហ អាចកំណត់អត្រា មានតែទៅលើទំនិញណាដែលធ្លាប់ធ្វើលទ្ធកម្មញឹកញាប់ ហើយអត្រារបស់ទំនិញនោះមានការប្រែប្រួលតិចតួច។ សម្រាប់និញដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម គឺគិតទៅតាមតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្តែង ហើយក៏មិនកំណត់ជាក់លាក់ថាមិនឲ្យខុសពី អត្រាខាងក្រោម ដែរ។ ក្នុងន័យនេះ អត្រាតម្លៃអាចប្រើប្រួលទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង និងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដែលស្នើដោយអង្គភាពអនុវត្តគម្រោង។ល.រ ប្រភេទចំណាយ អត្រា (រួមបញ្ជូលតម្លៃពន្ធ) អនុគណនី
Desktop 3,200,000-8,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
Laptop 3,200,000-4,800,000រៀល/គ្រឿង 60051
Printer, A4, Black and White 1,200,000-4,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
Printer, A4, Color 2,000,000-4,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
Printer, A3, Black and White 3,200,000-8,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
Printer, A3, Black and White 4,000,000-10,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
Photocopier 12,000,000-40,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
Scanner 1,200,000-3,600,000រៀល/គ្រឿង 60051
Projector 4,000,000-10,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
១០ Camera Digital 4,000,000-10,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
១១ Server (1 Set included hard disk, rack, UPS etc) 20,000,0000-80,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
១២ រថយន្តប្រភេទ Pickup (មានពន្ធ) <= 220,000,000រៀល/គ្រឿង 60054
១៣ រថយន្តប្រភេទ SUV (មានពន្ធ) <= 280,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
១៤ រថយន្តប្រភេទ VANN (មានពន្ធ) <= 140,000,000រៀល/គ្រឿង 60051
១៥ បោះពុម្ពសៀវភៅ >=4,000,000 ក្នុ្ងង១កញ្ចប់ 60022