ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សិក្ខាសាលាក្នុងស្រុក


 

ALLOWANCE FOR LOCAL WORKSHOP

Transportation, Per Diem and Accomodation for Participating in Training and Workshops

for participants from Provinces to Phnom Penh and Phnom Penh to Provinces

allowanceTW

 

តារាងតម្លៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស

 

ល.រ ឈ្មោះខេត្ត ថ្លៃដំណើរទៅមក
(ខេត្ត-ភ្នំពេញ-ខេត្ត)
ប្រាក់ហូបចុកនិងប្រាក់
ហោប៉ៅ
(នាក់/ថ្ងៃ)
ប្រាក់ស្នាក់នៅ
(នាក់/យប់)
កំពង់ចាម 56,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
ត្បូងឃ្មុំ 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
ព្រៃវែង 72,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
ស្ទឹងត្រែង 104,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
រតនៈគិរី 184,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
មណ្ឌលគិរី 160,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
ក្រចេះ 88,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
កំពង់ឆ្នាំង 48,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
កណ្តាល* 32,000រៀល 56,000រៀល -
១០ ព្រៈសីហនុ 72,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១១ កំពង់ស្ពឺ 40,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១២ តាកែវ ​​ 40,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៣ កំពត 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៤ កោះកុង 120,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៥ កែប 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៦ សៀមរាប 80,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៧ បាត់ដំបង 80,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៨ ព្រះវិហារ 184,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
១៩ បន្ទាយមានជ័យ 96,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២០ កំពង់ធំ 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២១ ឧត្តរមានជ័យ 208,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២២

ប៉ៃលិន

176,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២៣ ពោធិសាត់ 64,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២៤ ស្វាយរៀង 80,000រៀល 56,000រៀល 80,000រៀល
២៥ រាជធានីភ្នំពេញ 0 0 0

 

 

Note:

1). The program does not provide accomodation expenses for those who are from Kandal provicne  to Phnom Penh and Vice Versa

2).Per -Diem and accomodation rate are in line with Sub Decree No.216 of RGC dated 22 Jul 14

3). No Require to submit the receipt for transportation Cost

4). Signature of particiapnts  for receipt  transportation cost , Pediem and Accomodation are required.