ព្រឹត្តការណ៍ និង​ សុន្ទរកថា

 

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងការវាយតម្លៃសមិទ្ធផល ៥ ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អានបន្ត
ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៨
សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពី មេរៀន និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ÷អភិក្រមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា
អានបន្ត
១៤ កញ្ញា ដល់ ១៥ កញ្ញា ២០១៧
សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
អានបន្ត
២៨ សីហា ដល់ ០១ កញ្ញា ២០១៧
កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣
អានបន្ត
ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧
ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី៣ សម្រាប់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អានបន្ត
ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥
កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អានបន្ត
ថ្ងៃទី២០ ដល់ ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥
វេទិកាសាធារណៈស្តីអំពីច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥
អានបន្ត
ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
សន្និសិទ្ធប្រចាំតំបន់អាស៊ីស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ: “ញញឹម សង្ឃឹម និងទឹកភ្នែក”
អានបន្ត
ថ្ងៃទី២៥ ដល់ ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤
សិក្ខាសាលាស្តីពីថវិកាកម្មវិធីនិងអង្គភាពថវិកាសំរាប់ក្រសួង-ស្ថប័ន រាជធានីភ្នំពេញ, អូតែលលឺរ៉ូយ៉ាល់, ១៦ តុលា ២០១៤
អានបន្ត
ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៤
next
prev

កន្លែងទាញយកឯកសារ

  1. ទំព័រ
 រូបភាពនៃកិច្ចប្រជុំ PEMNA ០២ ដល់ ០៤​ មេសា ២០១៨
ថ្មី
 ឯកសារកិច្ចប្រជុំ PEMNA ០៣ មេសា ២០១៨ ថ្មី  ឯកសារកិច្ចប្រជុំ PEMNA ០២ មេសា ២០១៨ ថ្មី
 ឯកសារកិច្ចប្រជុំ ០៤ មេសា ២០១៨  កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៦  កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៣ ធ្នូ ២០១៦
 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលា ភូមិន្ទរដ្ឋបាល ១១ វិច្ឆិកា ២០១៦  លក្ខន្តិកៈសមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការ  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ២២ វិច្ឆិកា ២០១៦
 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា ២០១៧  ចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រ ១៧ មិថុនា ២០១៦  កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២៧ កញ្ញា ២០១៦
 ព្រឹត្តិបត្រកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៦  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ០៤ វិច្ឆិកា ២០១៦  កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៩ កញ្ញា ២០១៦
 សេចក្តីសង្ខេបលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងការវាយតម្លៃការអនុវត្ថថវិកា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥  របាយការណ៍វាយតម្លៃលើការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ២០១៦  ឯកសារកិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៨ សីហា ២០១៦
 របាយការណ៍ស្តីពីការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ អ.គ.ហ ២០១៥  ឯកសារកិច្ចប្រជុំការកែទម្រង់ថវិកា ២០១៣-២០២០  ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០១៦
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបណ្តោះអាសន្ន ត្រីមាសទី៤ ២០១៥  ឯកសារកិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៨ មេសា ២០១៦  ឯកសារកិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៣ មីនា ២០១៦

លិខិតអញ្ជើញ


 លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ០២​ ដល់ ០៤ ឧសភា ២០១៨ ថ្មី  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ២០ មេសា ២០១៨  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ២៦ កញ្ញា ២០១៧
 លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ១៤ ដល់ ១៥ កញ្ញា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ១១ កញ្ញា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ២៣ សីហា ២០១៧
 លិខិតអញ្ជើញចូលរួមសិក្ឋាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ២៨ ដល់ ០១ សីហា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា ០១ សីហា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា ៣១ កក្កដា​ ២០១៧
 លិខិតអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា ៣១ ឧសភា​ ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ២១ ដល់ ២២ មីនា ២០១៦  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ០៣ មីនា ២០១៦
 លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ២៤ កុម្ភះ ២០១៦  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ១៨ មករា ២០១៦  លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ២៣ ធ្នូ ២០១៥
 លិខិតអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ១៧ ធ្នូ ២០១៥

ពិធីបើកការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៣ និងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥


 សុន្ទរកថាបើក និងបិទ  ឯកសារកិច្ចប្រជុំ  របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ
ឡើងវិញលើការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០១៣
 របាយការណ៍វាយតម្លៃអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥
ផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណៈ
និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
 របាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៤
នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ដំណាក់កាល
ទី២ ថ្មីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 
 របាយការណ៍ស្តីពីកាវាយតម្លៃលើការ
អនុវត្តថវិកាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ នៃ អ.គ.ហ
 ចក្ខុវិស័យ និង យុទ្ធសាស្ត្រ កម្មវិធីកែទម្រង់
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាល
ទី៣ "ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ"
 

ការបោះពុម្ភផ្សាយ

 

ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍របស់យើង

World Bank European Union partner partner partner partner partner partner partner