ព្រឹត្តការណ៍ និង​ សុន្ទរកថា

 

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អានបន្ត
០៧ កក្កដា ២០២០
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 2020-05-19
អានបន្ត
១៩ ឧសភា ២០២០
ករណីធានានិរន្តរភាពការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (អនឡាញ)
អានបន្ត
០៦ មេសា ២០២០
កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន ៤និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការកាត់បន្ថយនីតិវិធី និងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អានបន្ត
២០ ធ្នូ ២០១៩
កិច្ចប្រជុំ PFMRC និង TWG
អានបន្ត
២០ វិច្ឆិកា ២០១៩
កិច្ចប្រជុំ PFM ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩
អានបន្ត
៣០ តុលា ២០១៩
យុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ (PIMSRS) ២០១៩-២០២៥
អានបន្ត
១៩ កញ្ញា ២០១៩
កិច្ចប្រជុំ PFMRC
អានបន្ត
២១ សីហា ២០១៩
សេចក្តីព្រាងនៃទស្សនាទានស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥
អានបន្ត
១២ សីហា ២០១៩
កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៨
អានបន្ត
២៩ ឧសភា ២០១៩
កិច្ចពិភាក្សា PFMRC អំពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃ PFMRP នៃត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៨
អានបន្ត
២១ កុម្ភះ ២០១៩
កិច្ចប្រជុំ PFMRC ស្តីពីការពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់ PFMRP នៃត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨
អានបន្ត
០៤ ធ្នូ ២០១៨
កិច្ចប្រជុំស្តីពី“ ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃនៃ PFMRP នៃត្រីមាសទី ១ និងទី២ ឆ្នាំ ២០១៨”
អានបន្ត
០៤ តុលា ២០១៨
កិច្ចប្រជុំរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ នៃPFMRP
អានបន្ត
០៥ មីនា ២០១៨
កិច្ចពិភាក្សា PFMRC អំពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃ PFMRP នៃត្រីមាសទី១ និងទី ២ ឆ្នាំ ២០១៨
អានបន្ត
២៨ សីហា​ ២០១៨
សិក្ខាសាលាស្តីពីការងារកំណែទម្រង់ទី ៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
អានបន្ត
០៧ មិថុនា ២០១៨
សន្និសីទពេញអង្គ PEMNA ឆ្នាំ ២០១៨
អានបន្ត
០២​ ដល់ ០៤ មេសា ២០១៨
កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរយៈពេល ៥ ឆ្នាំនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អានបន្ត
២០ មេសា ២០១៨
សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៧
អានបន្ត
១៤ ដល់ ១៥ កញ្ញា ២០១៧
សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ក្របខណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ
អានបន្ត
២៨ សីហា ដល់ ០១ កញ្ញា ២០១៧
កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣
អានបន្ត
ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧
ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី៣ សម្រាប់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អានបន្ត
ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥
កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
អានបន្ត
ថ្ងៃទី២០ ដល់ ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥
វេទិកាសាធារណៈស្តីអំពីច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៥
អានបន្ត
ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
សន្និសិទ្ធប្រចាំតំបន់អាស៊ីស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ: “ញញឹម សង្ឃឹម និងទឹកភ្នែក”
អានបន្ត
ថ្ងៃទី២៥ ដល់ ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤
next
prev

កន្លែងទាញយកឯកសារ

  1. ទំព័រ
 កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ក្រុមការងារបច្ចេកទេស TWG ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩។  ឯកសារវគ្គបណ្តុះបណ្តាល PEFA ១៩ ដល់ ២១ សីហា ២០១៩  ឯកសារកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
 ឯកសារកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស TWG, ០៤ តុលា ២០១៨  ឯកសារកិច្ចប្រជុំ PFM Q1&Q2 ០៣ សីហា ២០១៨  ឯកសារសិក្ខាសាលា ស្តីពី បុព្វហេតុ សមិទ្ធផល និងទស្សនវិស័យ នៃការងារកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
 រូបភាពនៃកិច្ចប្រជុំ PEMNA ០២ ដល់ ០៤​ មេសា ២០១៨  ឯកសារកិច្ចប្រជុំ PEMNA ០៣ មេសា ២០១៨  ឯកសារកិច្ចប្រជុំ PEMNA ០២ មេសា ២០១៨
 ឯកសារកិច្ចប្រជុំ ០៤ មេសា ២០១៨  កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៦  ០១កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៣ ធ្នូ ២៦
 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលា ភូមិន្ទរដ្ឋបាល ១១ វិច្ឆិកា ២០១៦  លក្ខន្តិកៈសមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការ  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ២២ វិច្ឆិកា ២០១៦
 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា ២០១៧  ចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រ ១៧ មិថុនា ២០១៦  កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២៧ កញ្ញា ២០១៦
 ព្រឹត្តិបត្រកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៦  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ០៤ វិច្ឆិកា ២០១៦  កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៩ កញ្ញា ២០១៦
 សេចក្តីសង្ខេបលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងការវាយតម្លៃការអនុវត្ថថវិកា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥  របាយការណ៍វាយតម្លៃលើការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ២០១៦  ឯកសារកិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៨ សីហា ២០១៦
 របាយការណ៍ស្តីពីការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ អ.គ.ហ ២០១៥  ឯកសារកិច្ចប្រជុំការកែទម្រង់ថវិកា ២០១៣-២០២០  ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២០១៦
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបណ្តោះអាសន្ន ត្រីមាសទី៤ ២០១៥  ឯកសារកិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៨ មេសា ២០១៦  ឯកសារកិច្ចប្រជុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ០៣ មីនា ២០១៦
 ឯកសារទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ឯកសារការកែទម្រង់ថវិកា ២០១៣-២០២០  ពិធីបើកការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៣ និងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
     

លិខិតអញ្ជើញ


 លិខិតអញ្ជើញកិច្ចប្រជុំ PEPA ១៣ កុម្ភៈ ២០២០  លិខិតអញ្ជើញ ២៩ ឧសភា ២០១៩  លិខិតអញ្ជើញ ០៤ តុលា ២០១៨
 លិខិតអញ្ជើញ ២៨ សីហា ២០១៨  លិខិតអញ្ជើញ ០៧ មិថុនា ២០១៨  លិខិតអញ្ជើញ PEMNA ០២ ដល់ ០៤ មេសា ២០១៨
 លិខិតអញ្ជើញ ២០ មេសា ២០១៨  លិខិតអញ្ជើញ ២៦ កញ្ញា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ១៤ ដល់ ១៥ កញ្ញា ២០១៧
 លិខិតអញ្ជើញ ១១ កញ្ញា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ២៣ សីហា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ២៨​ ដល់ ០១ កញ្ញា ២០១៧
 លិខិតអញ្ជើញ ០១ សីហា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ៣១ កក្កដា ២០១៧  លិខិតអញ្ជើញ ៣១ ឧសភា ២០១៦
 លិខិតអញ្ជើញ​ ២១​ ដល់ ២២ មីនា ២០១៦  លិខិតអញ្ជើញ ០៣ មីនា ២០១៦  លិខិតអញ្ជើញ ២៤ កុម្ភះ ២០១៦
 លិខិតអញ្ជើញ ១៨ មករា ២០១៦  លិខិតអញ្ជើញ ២៣ ធ្នូ ២០១៥  • លិខិតអញ្ជើញ ១៧ ធ្នូ ២០១៧

ការបោះពុម្ភផ្សាយ

 

ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍របស់យើង

World Bank European Union partner partner partner partner partner partner partner